“Chiến binh” xác định rõ hướng đi, “Rồng” và “Cá” đều có vảy mới

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: